કોંગ્રેસના નેતૃત્વમાં ભારત માં બેન્ક એકાઉન્ટ ની સંખ્યા ૩૫ કરોડથી વધીને ૧ અરબ થઈ

કોંગ્રેસના નેતૃત્વમાં ભારત માં બેન્ક એકાઉન્ટ ની સંખ્યા ૩૫ કરોડથી વધીને ૧ અરબ થઈ

કોંગ્રેસના નેતૃત્વમાં ભારત માં બેન્ક એકાઉન્ટ ની સંખ્યા ૩૫ કરોડથી વધીને ૧ અરબ થઈ
#૬૦વર્ષમાંકોંગ્રેસનુયોગદાન
#60YearsofCongressContribution
    • Categories: Gujarati