૧૯૫૧-૫૨ માં વીજળી ની પ્રતિવ્યક્તિ ઉપલબ્ધતા ૨.૪ કિલોવોટ જ્યારે ૨૦૧૪-૧૫માં  વીજળી ની પ્રતિવ્યક્તિ ૧૫૦ કિલોવોટની ઉપલબ્ધતા ૬૦ વર્ષેમાં ૬૧૫૦. ટકાનો વધારો

૧૯૫૧-૫૨ માં વીજળી ની પ્રતિવ્યક્તિ ઉપલબ્ધતા ૨.૪ કિલોવોટ જ્યારે ૨૦૧૪-૧૫માં  વીજળી ની પ્રતિવ્યક્તિ ૧૫૦ કિલોવોટની ઉપલબ્ધતા ૬૦ વર્ષેમાં ૬૧૫૦. ટકાનો વધારો

૧૯૫૧-૫૨ માં વીજળી ની પ્રતિવ્યક્તિ ઉપલબ્ધતા ૨.૪ કિલોવોટ જ્યારે ૨૦૧૪-૧૫માં  વીજળી ની પ્રતિવ્યક્તિ ૧૫૦ કિલોવોટની ઉપલબ્ધતા ૬૦ વર્ષેમાં ૬૧૫૦. ટકાનો વધારો.
#૬૦વર્ષમાંકોંગ્રેસનુયોગદાન
#60YearsofCongressContribution
    • Categories: Gujarati
Posted By :- admin ()