વર્ષ ૧૯૮૪ મા પૂર્વ વડાપ્રધાન શ્રી રાજીવગાંધીની દૂરદર્શિતાને  કારણે ભારતમાં ટેલિકોમક્રાંતિની શરૂઆત થઈ જેથી બધા ભારતીયને એકબીજાથી જોડી દીધા.

વર્ષ ૧૯૮૪ મા પૂર્વ વડાપ્રધાન શ્રી રાજીવગાંધીની દૂરદર્શિતાને  કારણે ભારતમાં ટેલિકોમક્રાંતિની શરૂઆત થઈ જેથી બધા ભારતીયને એકબીજાથી જોડી દીધા.

વર્ષ ૧૯૮૪ મા પૂર્વ વડાપ્રધાન શ્રી રાજીવગાંધીની દૂરદર્શિતાને  કારણે ભારતમાં ટેલિકોમક્રાંતિની શરૂઆત થઈ જેથી બધા ભારતીયને એકબીજાથી જોડી દીધા.
#૬૦વર્ષમાંકોંગ્રેસનુયોગદાન
 #60YearsofCongressContribution
    • Categories: Gujarati
Posted By :- admin ()