કોંગ્રેસના નેતૃત્વમાં વિશ્વનું સર્વશ્રેષ્ઠ બંધારણ ભારત દેશને મળ્યું.

કોંગ્રેસના નેતૃત્વમાં વિશ્વનું સર્વશ્રેષ્ઠ બંધારણ ભારત દેશને મળ્યું.

કોંગ્રેસના નેતૃત્વમાં વિશ્વનું સર્વશ્રેષ્ઠ બંધારણ ભારત દેશને મળ્યું.
#૬૦વર્ષમાંકોંગ્રેસનુયોગદાન
#60YearsofCongressContribution
    • Categories: Gujarati