વર્ષ ૧૯૬૩ માં પ્રથમ વડાપ્રધાન પંડિત જવાહરલાલ નેહરુએ ભાખડા નાંગલ ડેમ બનાવીને પાણી અને વીજળીની સુવિધા ઉપલબ્ધ કરાવી.

વર્ષ ૧૯૬૩ માં પ્રથમ વડાપ્રધાન પંડિત જવાહરલાલ નેહરુએ ભાખડા નાંગલ ડેમ બનાવીને પાણી અને વીજળીની સુવિધા ઉપલબ્ધ કરાવી.

વર્ષ ૧૯૬૩ માં પ્રથમ વડાપ્રધાન પંડિત જવાહરલાલ નેહરુએ ભાખડા નાંગલ ડેમ બનાવીને પાણી અને વીજળીની સુવિધા ઉપલબ્ધ કરાવી.
#૬૦વર્ષમાંકોંગ્રેસનુયોગદાન
#६०सालकोंग्रेसकायोगदान
#60YearsofCongressContribution
    • Categories: Gujarati