કોંગ્રેસ શાસનમાં કેરલ રાજ્ય ૧૦૦ ટકા સાક્ષર બન્યું

કોંગ્રેસ શાસનમાં કેરલ રાજ્ય ૧૦૦ ટકા સાક્ષર બન્યું

કોંગ્રેસ શાસનમાં કેરલ રાજ્ય ૧૦૦ ટકા સાક્ષર બન્યું.
#૬૦વર્ષમાંકોંગ્રેસનુયોગદાન
#60YearsofCongressContribution
    • Categories: Gujarati
Posted By :- admin ()