વર્ષ ૨૦૦૮ માં ચન્દ્રયાન લોન્ચ કરી ભારતને  સમગ્ર વિશ્વને અવકાશીય ક્ષેત્રે મહારથ હોવાનો અનુભવ કરાવ્યો

વર્ષ ૨૦૦૮ માં ચન્દ્રયાન લોન્ચ કરી ભારતને  સમગ્ર વિશ્વને અવકાશીય ક્ષેત્રે મહારથ હોવાનો અનુભવ કરાવ્યો

વર્ષ ૨૦૦૮ માં ચન્દ્રયાન લોન્ચ કરી ભારતને  સમગ્ર વિશ્વને અવકાશીય ક્ષેત્રે મહારથ હોવાનો અનુભવ કરાવ્યો.
#૬૦વર્ષમાંકોંગ્રેસનુયોગદાન
#60YearsofCongressContribution
    • Categories: Gujarati
Posted By :- admin ()