કોંગ્રેસના નેતૃત્વમાં ૨૮ ઓક્ટોબર ૧૯૬૯ એ તારાપુર અણુશક્તિ મથક દેશની જનતાને લોકાર્પિત કરી ઘર ઘર અજવાળુ પહોંચાડ્યું હતું.

કોંગ્રેસના નેતૃત્વમાં ૨૮ ઓક્ટોબર ૧૯૬૯ એ તારાપુર અણુશક્તિ મથક દેશની જનતાને લોકાર્પિત કરી ઘર ઘર અજવાળુ પહોંચાડ્યું હતું.

કોંગ્રેસના નેતૃત્વમાં ૨૮ ઓક્ટોબર ૧૯૬૯ એ તારાપુર અણુશક્તિ મથક દેશની જનતાને લોકાર્પિત કરી ઘર ઘર અજવાળુ પહોંચાડ્યું હતું.
#૬૦વર્ષમાંકોંગ્રેસનુયોગદાન
#६०सालकोंग्रेसकायोगदान
#60YearsofCongressContribution
    • Categories: Gujarati
Posted By :- admin ()