વર્ષ ૧૯૫૧-૫૨માં દેશની નિયાત ૬૦૪ કરોડ હતી. વર્ષ ૨૦૧૪-૧૫ મા દેશની ની નિયાત  ૧૪,૬૫,૧૭૧ કરોડ રૂપિયા થઈ. ૬૦ વર્ષમાં ૨૪૧૬૭૭% નો વધારો

વર્ષ ૧૯૫૧-૫૨માં દેશની નિયાત ૬૦૪ કરોડ હતી. વર્ષ ૨૦૧૪-૧૫ મા દેશની ની નિયાત  ૧૪,૬૫,૧૭૧ કરોડ રૂપિયા થઈ. ૬૦ વર્ષમાં ૨૪૧૬૭૭% નો વધારો

વર્ષ ૧૯૫૧-૫૨માં દેશની નિયાત ૬૦૪ કરોડ હતી. વર્ષ ૨૦૧૪-૧૫ મા દેશની ની નિયાત  ૧૪,૬૫,૧૭૧ કરોડ રૂપિયા થઈ.
૬૦ વર્ષમાં ૨૪૧૬૭૭% નો વધારો
#૬૦વર્ષમાંકોંગ્રેસનુયોગદાન
#60YearsofCongressContribution
    • Categories: Gujarati
Posted By :- admin ()