ભારત દેશની સરહદોની રક્ષા માટે વર્ષ ૧૯૬૫ માં “સરહદ સુરક્ષા બળ”- BSF ની સ્થાપના કરી.

ભારત દેશની સરહદોની રક્ષા માટે વર્ષ ૧૯૬૫ માં “સરહદ સુરક્ષા બળ”- BSF ની સ્થાપના કરી.

ભારત દેશની સરહદોની રક્ષા માટે વર્ષ ૧૯૬૫ માં “સરહદ સુરક્ષા બળ”- BSF ની સ્થાપના કરી.
#૬૦વર્ષમાંકોંગ્રેસનુયોગદાન
#60YearsofCongressContribution
    • Categories: Gujarati
Posted By :- admin ()