૧૯૫૧-૫૨ મા રસ્તાઓ ૩૯૯.૯ હજાર કિલોમીટર હતા. ૨૦૧૪-૧૫ માં ૪૯૪૯ હજાર કિલોમીટર રસ્તાઓ થયા.  ૬૦ વર્ષમાં ૧૧૪૦ ટકાનો વધારો

૧૯૫૧-૫૨ મા રસ્તાઓ ૩૯૯.૯ હજાર કિલોમીટર હતા. ૨૦૧૪-૧૫ માં ૪૯૪૯ હજાર કિલોમીટર રસ્તાઓ થયા.  ૬૦ વર્ષમાં ૧૧૪૦ ટકાનો વધારો

૧૯૫૧-૫૨ મા રસ્તાઓ ૩૯૯.૯ હજાર કિલોમીટર હતા. ૨૦૧૪-૧૫ માં ૪૯૪૯ હજાર કિલોમીટર રસ્તાઓ થયા.
૬૦ વર્ષમાં ૧૧૪૦ ટકાનો વધારો
#૬૦વર્ષમાંકોંગ્રેસનુયોગદાન
#60YearsofCongressContribution
    • Categories: Gujarati
Posted By :- admin ()